स्पंदन दिव्यांग अभियान

शासन निर्णय

शासन निर्णय माहिती

स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या स्वउत्पन्नातील अपंगासाठी राखुन ठेवलेल्या 3 टक्के अनुदान थेट लाभार्थ्यांच्या खाती जमा करण्याबाबत.


सांकेतांक क्रमांक : 201604281523413220

जी.आर. दिनांक : 28/04/2016

Download