स्पंदन दिव्यांग अभियान

शासन निर्णय

शासन निर्णय माहिती

पंचायत राज संस्थांनी त्यांच्या स्वउत्पन्नातुन 5 टक्के निधीतून घ्यावयाच्या अपंग कल्याणासाठी योजना व खर्चाबाबत मार्गदर्शक सुचना


सांकेतांक क्रमांक : 201806251213576220

जी.आर. दिनांक : 25/06/2018

Download