स्पंदन दिव्यांग अभियान

शासन निर्णय

शासन निर्णय माहिती

सामाजिक न्याय विभागाच्या अधिपत्याखालील आयुक्त समाजकल्याण, पुणे व आयुक्त, अपंगकल्याण, पुणे यांच्या आस्थापनेवरील गट-अ व गट-ब संवर्गातील अधिका-यांच्या बदल्यांचे अधिकार प्रत्यार्पित करण्याबाबत.


सांकेतांक क्रमांक : 201505221549275822

जी.आर. दिनांक : 22/05/2015

Download