स्पंदन दिव्यांग अभियान

शासन निर्णय

शासन निर्णय माहिती

खाजगी अनुदानित व विनाअनुदानित अपंगांच्या विशेष शाळा/कर्मशाळांमधील सेवेत असतांना दिवंगत झालेल्या कर्मचा-यांच्या पात्र कुटुंबियास अनुकंपा तत्वावर नियुक्ती देण्याबाबत


सांकेतांक क्रमांक : 201512021515379922

जी.आर. दिनांक : 02/12/2015

Download