स्पंदन दिव्यांग अभियान

शासन निर्णय

शासन निर्णय माहिती

अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमताी व इतर मागासवर्गीय जाती कल्याण व शाररिक आणि मानसिक दृष्ट्या अपंग, कृष्ठरोगी वगैरेंसाठी व समाज कल्याण क्षेत्रात मौलिक कार्य करणाऱ्या राज्यातील सामाजिक कार्यकर्त्यांचा गौरव. “दलित मित्र” योजना.


सांकेतांक क्रमांक : -

जी.आर. दिनांक : 19/12/1985

Download