दिव्यांग सांगाती - ग्रामपंचायत निहाय एकूण दिव्यांग नोंदणी

पंचायत समिती: राजापूर
अ.नं.ग्रामपंचायत नाव१) पूर्णतः अंध (Blindness)२) अंशतः अंध (Low Vision)३) कर्णबधीर (Hearing Impairment)४) वाचा दोष (Speech and Language Disability)५) अस्थिव्यंग (Locomotor Disability)६) मानसिक आजार (Mental Illness)७) अध्ययन अक्षम (Learning Disability)८) मेंदूचा पक्षाघात (Cerebral Palsy)९) स्वमग्न (Autism)१०) बहुविकलांग (Multiple Disability)११) कुष्ठरोग (Leprosy Cured Persons)१२) बुटकेपणा (Dwarfism)१३) बौद्धिक अक्षमता (Intellectual Disability)१४) माशपेशीय क्षरण (Muscular Disability)१५) मज्जासंस्थेचे तीव्र आजार (chorionic Neurological Conditions)१६) मल्टिपल स्क्लेरोसिस(Multiple sclerosis)१७) थॅलेसिमिया (Thalassemia)१८) अधिक रक्तस्त्राव (Hemophilia)१९) सिकल सेल (Sickle Cell Disease)२०) अॅसिड अटॅक (Acid Attack Victim)२१) कंपवात रोग (Parkinsons Disease)एकूण
1 अजिवली 0000000000000000000000
2 आडवली 0020310000000000000006
3 आंबोलगड 0000000000000000000000
4 आंगले 1220200000001000000008
5 उपले 0000100000000000000001
6 ओझरे 0000000000000000000000
7 ओनी 0000000000000000000000
8 ओशिवाले 0000000000000000000000
9 कणेरी 0000510000000000000006
10 कुंभवडे 0000000000000000000000
11 करक 0111320000001000000009
12 केळवली 01306400020000000000016
13 कालसावली 000021100000000000000013
14 कुवेशी 0000000000000000000000
15 काशेली 222013500000020000000026
16 काजिर्डा 0000000000000000000000
17 करावली 0000200100000000010004
18 कोंडये तर्फ सौंदळ 0000000000000000000000
19 कोंडसर बु. 1200220001001000000009
20 कोंडीवाले 0100200004000000000007
21 कोंढे तर्फे राजापूर 1020230000000000000008
22 कोटापूर 0000500000001000000006
23 कोडावली 0000300000000000000003
24 कोळंबे 0000210000001000000004
25 खडिकोलवण 0100210000000000000004
26 खरवटे 0000000000000000000000
27 खिगिनी 0000200001000000000003
28 गोठाणे डोनिवाडे 0000000000000000000000
29 गोवळ 0000300003003000000009
30 चुनकोलावन 0000000000000000000000
31 चिखलगाव 0000000000000000000000
32 जैतापूर 01005400000000000000010
33 जुवेजातापूर 0000200000000000000002
34 जावळेथर 0010100100000000000003
35 जुहाठी 1000140000000000000006
36 झरी 0000000000000000000000
37 तेरावण 0000200000002000000004
38 तळेगाव 0100200000000000000003
39 तलावडे 0000410000010000000006
40 तूळसवडे 0000000000000000000000
41 ताम्हाणे 1001100000001000000004
42 तारल 0000000000000000000000
43 देवेचेगोठाणे 0020300000003000000008
44 देवीहसोल 0002000000000000000002
45 दासुर 0000200000000000000002
46 डोनिवडे 0000000000000000000000
47 धोळवल्ली 0000000000000000000000
48 धोपेश्वर 00008600000010000000015
49 नेट 23004501050020000000022
50 नानार 0000000000000000000000
51 निवेली 01109200000000000000013
52 पेंडाखळे 0100050000000000000006
53 पडवे 0000300000000000000003
54 पन्हाळे टी ध्वनी 0100120001000000000005
55 परतावली 0200010000000000000003
56 परूळे 0002600000000000000008
57 प्रिंदावन 0000000000000000000000
58 पांगरे बु. 11208000000010000000013
59 पाचल 0000000000000000000000
60 फुपेरे 1000100000003000000005
61 भू 0000000000000000000000
62 भालावली 0010510000000000000007
63 मंदारुल 0000800000000000000008
64 मुर 1020300100000000000007
65 महालुगे 0100320000000000000006
66 मंडबॅन 1001310000000000000006
67 मीलैंड 0000000000000000000000
68 मेथगवणे 01105300000000000000010
69 मोगरे 0000000001000000000001
70 मोरोवशी 0000000000000000000000
71 मोसम 0010000001000000000002
72 येरडव 0000000000000000000000
73 येळवण 0001210000000000000004
74 रजवाडी 0000000000000000000000
75 रायपाटण 0000000000000000000000
76 वडाधोसोल 00315000000010000000010
77 वडावली 1000200000000000000003
78 वाटूल 0000100000000000000001
79 वडापेठ 03404300000020000000016
80 वाल्ये 0000000000000000000000
81 विलवे 0000320000000000000005
82 शेजावली 0000000001000000000001
83 शेडे 0000300000000000000003
84 शील 0000000000000000000000
85 शिवणे खु. 0000600000002000000008
86 शिवणे बु. 0000000000000000000000
87 ससाले 0000100000000000000001
88 साकर 101012200000010000000017
89 सखारीनेट 020011100080111020000027
90 सागावे 317010000020000000000023
91 सोलगाव 10105200000010000000010
92 हरल 0000000000000000000000
93 हसोल तर्फ सौंदल 00304400000001000000012
94 हातडे 0010300000000000000004
95 हातिवाले 1000200000001000000004
96 कोन 0000000000000000000000
97 उत्तर द्या 0000000000000000000000
98 डेल 1100220000000200000008
99 डांगर 20306000000010000000012
100 पांगरी बु. 0000000000000000000000
101 ध्वनी 0000000000000000000000
102 सौंदळ 20107300000000000000013
103 अणसुरे 205016100000010000000025
104 उन्हाळे 0010110000001000000004

दिनांक व वेळ - 10/7/2022 11:42:37 PM

अ.नं.ग्रामपंचायत नाव१) पूर्णतः अंध (Blindness)२) अंशतः अंध (Low Vision)३) कर्णबधीर (Hearing Impairment)४) वाचा दोष (Speech and Language Disability)५) अस्थिव्यंग (Locomotor Disability)६) मानसिक आजार (Mental Illness)७) अध्ययन अक्षम (Learning Disability)८) मेंदूचा पक्षाघात (Cerebral Palsy)९) स्वमग्न (Autism)१०) बहुविकलांग (Multiple Disability)११) कुष्ठरोग (Leprosy Cured Persons)१२) बुटकेपणा (Dwarfism)१३) बौद्धिक अक्षमता (Intellectual Disability)१४) माशपेशीय क्षरण (Muscular Disability)१५) मज्जासंस्थेचे तीव्र आजार (chorionic Neurological Conditions)१६) मल्टिपल स्क्लेरोसिस(Multiple sclerosis)१७) थॅलेसिमिया (Thalassemia)१८) अधिक रक्तस्त्राव (Hemophilia)१९) सिकल सेल (Sickle Cell Disease)२०) अॅसिड अटॅक (Acid Attack Victim)२१) कंपवात रोग (Parkinsons Disease)एकूण
1 अजिवली0000000000000000000000
2 आडवली0020310000000000000006
3 आंबोलगड0000000000000000000000
4 आंगले1220200000001000000008
5 उपले0000100000000000000001
6 ओझरे0000000000000000000000
7 ओनी0000000000000000000000
8 ओशिवाले0000000000000000000000
9 कणेरी0000510000000000000006
10 कुंभवडे0000000000000000000000
11 करक0111320000001000000009
12 केळवली01306400020000000000016
13 कालसावली000021100000000000000013
14 कुवेशी0000000000000000000000
15 काशेली222013500000020000000026
16 काजिर्डा0000000000000000000000
17 करावली0000200100000000010004
18 कोंडये तर्फ सौंदळ0000000000000000000000
19 कोंडसर बु.1200220001001000000009
20 कोंडीवाले0100200004000000000007
21 कोंढे तर्फे राजापूर1020230000000000000008
22 कोटापूर0000500000001000000006
23 कोडावली0000300000000000000003
24 कोळंबे0000210000001000000004
25 खडिकोलवण0100210000000000000004
26 खरवटे0000000000000000000000
27 खिगिनी0000200001000000000003
28 गोठाणे डोनिवाडे0000000000000000000000
29 गोवळ0000300003003000000009
30 चुनकोलावन0000000000000000000000
31 चिखलगाव0000000000000000000000
32 जैतापूर01005400000000000000010
33 जुवेजातापूर0000200000000000000002
34 जावळेथर0010100100000000000003
35 जुहाठी1000140000000000000006
36 झरी0000000000000000000000
37 तेरावण0000200000002000000004
38 तळेगाव0100200000000000000003
39 तलावडे0000410000010000000006
40 तूळसवडे0000000000000000000000
41 ताम्हाणे1001100000001000000004
42 तारल0000000000000000000000
43 देवेचेगोठाणे0020300000003000000008
44 देवीहसोल0002000000000000000002
45 दासुर0000200000000000000002
46 डोनिवडे0000000000000000000000
47 धोळवल्ली0000000000000000000000
48 धोपेश्वर00008600000010000000015
49 नेट23004501050020000000022
50 नानार0000000000000000000000
51 निवेली01109200000000000000013
52 पेंडाखळे0100050000000000000006
53 पडवे0000300000000000000003
54 पन्हाळे टी ध्वनी0100120001000000000005
55 परतावली0200010000000000000003
56 परूळे0002600000000000000008
57 प्रिंदावन0000000000000000000000
58 पांगरे बु.11208000000010000000013
59 पाचल0000000000000000000000
60 फुपेरे1000100000003000000005
61 भू0000000000000000000000
62 भालावली0010510000000000000007
63 मंदारुल0000800000000000000008
64 मुर1020300100000000000007
65 महालुगे0100320000000000000006
66 मंडबॅन1001310000000000000006
67 मीलैंड0000000000000000000000
68 मेथगवणे01105300000000000000010
69 मोगरे0000000001000000000001
70 मोरोवशी0000000000000000000000
71 मोसम0010000001000000000002
72 येरडव0000000000000000000000
73 येळवण0001210000000000000004
74 रजवाडी0000000000000000000000
75 रायपाटण0000000000000000000000
76 वडाधोसोल00315000000010000000010
77 वडावली1000200000000000000003
78 वाटूल0000100000000000000001
79 वडापेठ03404300000020000000016
80 वाल्ये0000000000000000000000
81 विलवे0000320000000000000005
82 शेजावली0000000001000000000001
83 शेडे0000300000000000000003
84 शील0000000000000000000000
85 शिवणे खु.0000600000002000000008
86 शिवणे बु.0000000000000000000000
87 ससाले0000100000000000000001
88 साकर101012200000010000000017
89 सखारीनेट020011100080111020000027
90 सागावे317010000020000000000023
91 सोलगाव10105200000010000000010
92 हरल0000000000000000000000
93 हसोल तर्फ सौंदल00304400000001000000012
94 हातडे0010300000000000000004
95 हातिवाले1000200000001000000004
96 कोन0000000000000000000000
97 उत्तर द्या0000000000000000000000
98 डेल1100220000000200000008
99 डांगर20306000000010000000012
100 पांगरी बु.0000000000000000000000
101 ध्वनी0000000000000000000000
102 सौंदळ20107300000000000000013
103 अणसुरे205016100000010000000025
104 उन्हाळे0010110000001000000004