दिव्यांग सांगाती - ग्रामपंचायत निहाय एकूण दिव्यांग नोंदणी

पंचायत समिती: संगमेश्वर
अ.नं.ग्रामपंचायत नाव१) पूर्णतः अंध (Blindness)२) अंशतः अंध (Low Vision)३) कर्णबधीर (Hearing Impairment)४) वाचा दोष (Speech and Language Disability)५) अस्थिव्यंग (Locomotor Disability)६) मानसिक आजार (Mental Illness)७) अध्ययन अक्षम (Learning Disability)८) मेंदूचा पक्षाघात (Cerebral Palsy)९) स्वमग्न (Autism)१०) बहुविकलांग (Multiple Disability)११) कुष्ठरोग (Leprosy Cured Persons)१२) बुटकेपणा (Dwarfism)१३) बौद्धिक अक्षमता (Intellectual Disability)१४) माशपेशीय क्षरण (Muscular Disability)१५) मज्जासंस्थेचे तीव्र आजार (chorionic Neurological Conditions)१६) मल्टिपल स्क्लेरोसिस(Multiple sclerosis)१७) थॅलेसिमिया (Thalassemia)१८) अधिक रक्तस्त्राव (Hemophilia)१९) सिकल सेल (Sickle Cell Disease)२०) अॅसिड अटॅक (Acid Attack Victim)२१) कंपवात रोग (Parkinsons Disease)एकूण
1 अंतरावली 1000520100000000000009
2 असूर्डे 0000000000000000000000
3 आंगवली 0100300000000000000004
4 आंबेडकर खु. 0000000000000000000000
5 आंबेडकर बु. 40006100000000000000011
6 अंबाव 0000210000000000000003
7 अंबावली 0000000001000000000001
8 आरवली 01008100000000000000010
9 उजगांव 0000000000000000000000
10 उमरे 0030200000000000000005
11 ओझरे खु. 0000200000000010000003
12 ओझर खोल 0010300000000000000004
13 ओझरे बु. 0100110000000000000003
14 कुचांबे 01005400000000000000010
15 कडावई 0100400000000000000005
16 कुंडी 0000000000000000000000
17 कनकडी 0300100000000000000004
18 कुंभार खाणी बु. 0000000000000000000000
19 कुंभारखणी खु. 0000300000000000000003
20 कारजुवे 0202210000000000000007
21 कुरधुंडा 00206100000020000000011
22 करंबळे तर्फ संगमेश्वर 00307402000000000000016
23 कर्ली 0000100000000000000001
24 कळंबुशी 0000500000000000000005
25 कळंबस्ते 011119200000000000000024
26 कसबा 0000410000000000000005
27 कटावली 0122400000000000000009
28 कर्भातले 0000000000000000000000
29 कासे 10107500000000000000014
30 कासार कोळवण 0210140000001000000009
31 किरडुवे 2010320000000000000008
32 किरबेट 0100110000000000000003
33 कोंड असूर्डे 0000000000001000000001
34 कोंड कडमराव 0100300000000000000004
35 कोंडगाव 0010410000000000000006
36 कोंडये 100013300000000000000017
37 कोंडिवरे 0000420000001000000007
38 कोळंबे 11005600000000000000013
39 कोसुंब 0110400001000000000007
40 खडी कोलावण 0000000000000000000000
41 गुरव वाडी 0000320000000000000005
42 गोलावली 1000530000000000000009
43 घाटीवाले 0120500000000000000008
44 घोडावली 0000310000001000000005
45 चपावले 1100410100000100000009
46 चिखली 0100410000000000000006
47 चोरवणे 00108101000100000000012
48 डावखोल 110010100000000000000013
49 दिनगानी 0000600000000000000006
50 तेर्ये 10005405000000000000015
51 तुरळ 01106200010030000000014
52 तुळसणी 101010001000010000000014
53 तांबेडी 0112210000000000000007
54 ताम्हाणे 0100300300001000000008
55 तिवरे घेरा प्रचितगड 0000000000000000000000
56 तिवरे तर्फे देवळे 0000100000000000000001
57 देवडे 00000313000070000000014
58 देवळे 1000130000000000000005
59 दाभोले 0000720000000000000009
60 धमणी 0110100000000000000003
61 धामापुर त. देवरुख 01007400000010000000013
62 धामापुर त.संगमेश्वर 0001500000000000000006
63 नंदालज 0000100100000000000002
64 नायरी 0000000000000000000000
65 नारदूवे 0000000000000000000000
66 नवडी 0000510000000000000006
67 निवे खु. 01201300030001000000011
68 निवे बु. 020010100000000000000013
69 निवळी 0000000000000000000000
70 पेढांबे 0000110000000000000002
71 पूर 0000000000000000000000
72 परचुरी 0100500000001000000007
73 पूर्ये तर्फ देवळे 0000010000000000000001
74 पूर्ये तर्फे सावर्डे 1110100000000000000004
75 पांगरी 0000000000000000000000
76 पाचांबे 0000000000000000000000
77 पाटगाव 0000000000000000000000
78 पिरंडवणे 0000200000000000000002
79 पोचरी 0000320000010000000006
80 फुणगुस 0000200000000000000002
81 फणसट 0000000000000000000000
82 फणसवणे 0000000000000000000000
83 फणसवळे 0020110000000000000004
84 बुरंबड 0000200000001000000003
85 बेलारी बु. 0010000000000000000001
86 बामणोली 0000520000001000000008
87 बोंडे 0020331000000000000009
88 बोरसट 1200000000000000000003
89 भडकंब 0000000000000000000000
90 मेघी 0000200001000000000003
91 मुचरी 0010000000000000000001
92 मेढे तर्फे फुंगुस 1000110000000000000003
93 मुरडव 11109000000020000000014
94 मुर्शी 1000000000000000000001
95 मुरादपूर 0120200002000000000007
96 माखजन 00108000000010000000010
97 मांजारे 1000430000000000000008
98 माभळे 0010100100000000000003
99 मारल 0000400000001000000005
100 मावळंगे 0000500000002000000007
101 मसरंग 0000100000000000000001
102 मोर्डे 04004200000020000000012
103 रंगव 0000200000000000000002
104 राजवाडी 0000100000000000000001
105 राजीवली 00106301000000000000011
106 लोवले 0000100000000000000001
107 वांझोळे 00206200000000000000010
108 वांद्री 0000230000000000000005
109 वायंगणे 0000210000010000000004
110 वाशी तर्फे देवरुख 0000100000000000000001
111 वाशी तर्फे संगमेश्वर 0000400000000000000004
112 विघ्रवली 0000300000000000000003
113 शृंगारपूर 1000400000000000000005
114 शेंबवणे 0000000000000000000000
115 शिरंबे 031010100000000000000015
116 शिवणे 0000300000000000000003
117 सरंड 42206300000010000000018
118 साखरपा 2100000000000000000003
119 सांगवे 0000200000000000000002
120 सदावली 01016100010010000000011
121 सायले 0500000000000000000005
122 सोनवडे 0100200000000000000003
123 हापुर्डे 0000100000000000000001
124 हाटीव 20301200080010000000017
125 कुली 0000020000000000000002
126 तळ्कांडे 0020510000000000000008

दिनांक व वेळ - 10/8/2022 1:07:07 AM

अ.नं.ग्रामपंचायत नाव१) पूर्णतः अंध (Blindness)२) अंशतः अंध (Low Vision)३) कर्णबधीर (Hearing Impairment)४) वाचा दोष (Speech and Language Disability)५) अस्थिव्यंग (Locomotor Disability)६) मानसिक आजार (Mental Illness)७) अध्ययन अक्षम (Learning Disability)८) मेंदूचा पक्षाघात (Cerebral Palsy)९) स्वमग्न (Autism)१०) बहुविकलांग (Multiple Disability)११) कुष्ठरोग (Leprosy Cured Persons)१२) बुटकेपणा (Dwarfism)१३) बौद्धिक अक्षमता (Intellectual Disability)१४) माशपेशीय क्षरण (Muscular Disability)१५) मज्जासंस्थेचे तीव्र आजार (chorionic Neurological Conditions)१६) मल्टिपल स्क्लेरोसिस(Multiple sclerosis)१७) थॅलेसिमिया (Thalassemia)१८) अधिक रक्तस्त्राव (Hemophilia)१९) सिकल सेल (Sickle Cell Disease)२०) अॅसिड अटॅक (Acid Attack Victim)२१) कंपवात रोग (Parkinsons Disease)एकूण
1 अंतरावली1000520100000000000009
2 असूर्डे0000000000000000000000
3 आंगवली0100300000000000000004
4 आंबेडकर खु.0000000000000000000000
5 आंबेडकर बु.40006100000000000000011
6 अंबाव0000210000000000000003
7 अंबावली0000000001000000000001
8 आरवली01008100000000000000010
9 उजगांव0000000000000000000000
10 उमरे0030200000000000000005
11 ओझरे खु.0000200000000010000003
12 ओझर खोल0010300000000000000004
13 ओझरे बु.0100110000000000000003
14 कुचांबे01005400000000000000010
15 कडावई0100400000000000000005
16 कुंडी0000000000000000000000
17 कनकडी0300100000000000000004
18 कुंभार खाणी बु.0000000000000000000000
19 कुंभारखणी खु.0000300000000000000003
20 कारजुवे0202210000000000000007
21 कुरधुंडा00206100000020000000011
22 करंबळे तर्फ संगमेश्वर00307402000000000000016
23 कर्ली0000100000000000000001
24 कळंबुशी0000500000000000000005
25 कळंबस्ते011119200000000000000024
26 कसबा0000410000000000000005
27 कटावली0122400000000000000009
28 कर्भातले0000000000000000000000
29 कासे10107500000000000000014
30 कासार कोळवण0210140000001000000009
31 किरडुवे2010320000000000000008
32 किरबेट0100110000000000000003
33 कोंड असूर्डे0000000000001000000001
34 कोंड कडमराव0100300000000000000004
35 कोंडगाव0010410000000000000006
36 कोंडये100013300000000000000017
37 कोंडिवरे0000420000001000000007
38 कोळंबे11005600000000000000013
39 कोसुंब0110400001000000000007
40 खडी कोलावण0000000000000000000000
41 गुरव वाडी0000320000000000000005
42 गोलावली1000530000000000000009
43 घाटीवाले0120500000000000000008
44 घोडावली0000310000001000000005
45 चपावले1100410100000100000009
46 चिखली0100410000000000000006
47 चोरवणे00108101000100000000012
48 डावखोल110010100000000000000013
49 दिनगानी0000600000000000000006
50 तेर्ये10005405000000000000015
51 तुरळ01106200010030000000014
52 तुळसणी101010001000010000000014
53 तांबेडी0112210000000000000007
54 ताम्हाणे0100300300001000000008
55 तिवरे घेरा प्रचितगड0000000000000000000000
56 तिवरे तर्फे देवळे0000100000000000000001
57 देवडे00000313000070000000014
58 देवळे1000130000000000000005
59 दाभोले0000720000000000000009
60 धमणी0110100000000000000003
61 धामापुर त. देवरुख01007400000010000000013
62 धामापुर त.संगमेश्वर0001500000000000000006
63 नंदालज0000100100000000000002
64 नायरी0000000000000000000000
65 नारदूवे0000000000000000000000
66 नवडी0000510000000000000006
67 निवे खु.01201300030001000000011
68 निवे बु.020010100000000000000013
69 निवळी0000000000000000000000
70 पेढांबे0000110000000000000002
71 पूर0000000000000000000000
72 परचुरी0100500000001000000007
73 पूर्ये तर्फ देवळे0000010000000000000001
74 पूर्ये तर्फे सावर्डे1110100000000000000004
75 पांगरी0000000000000000000000
76 पाचांबे0000000000000000000000
77 पाटगाव0000000000000000000000
78 पिरंडवणे0000200000000000000002
79 पोचरी0000320000010000000006
80 फुणगुस0000200000000000000002
81 फणसट0000000000000000000000
82 फणसवणे0000000000000000000000
83 फणसवळे0020110000000000000004
84 बुरंबड0000200000001000000003
85 बेलारी बु.0010000000000000000001
86 बामणोली0000520000001000000008
87 बोंडे0020331000000000000009
88 बोरसट1200000000000000000003
89 भडकंब0000000000000000000000
90 मेघी0000200001000000000003
91 मुचरी0010000000000000000001
92 मेढे तर्फे फुंगुस1000110000000000000003
93 मुरडव11109000000020000000014
94 मुर्शी1000000000000000000001
95 मुरादपूर0120200002000000000007
96 माखजन00108000000010000000010
97 मांजारे1000430000000000000008
98 माभळे0010100100000000000003
99 मारल0000400000001000000005
100 मावळंगे0000500000002000000007
101 मसरंग0000100000000000000001
102 मोर्डे04004200000020000000012
103 रंगव0000200000000000000002
104 राजवाडी0000100000000000000001
105 राजीवली00106301000000000000011
106 लोवले0000100000000000000001
107 वांझोळे00206200000000000000010
108 वांद्री0000230000000000000005
109 वायंगणे0000210000010000000004
110 वाशी तर्फे देवरुख0000100000000000000001
111 वाशी तर्फे संगमेश्वर0000400000000000000004
112 विघ्रवली0000300000000000000003
113 शृंगारपूर1000400000000000000005
114 शेंबवणे0000000000000000000000
115 शिरंबे031010100000000000000015
116 शिवणे0000300000000000000003
117 सरंड42206300000010000000018
118 साखरपा2100000000000000000003
119 सांगवे0000200000000000000002
120 सदावली01016100010010000000011
121 सायले0500000000000000000005
122 सोनवडे0100200000000000000003
123 हापुर्डे0000100000000000000001
124 हाटीव20301200080010000000017
125 कुली0000020000000000000002
126 तळ्कांडे0020510000000000000008