दिव्यांग सांगाती - ग्रामपंचायत निहाय एकूण दिव्यांग नोंदणी

पंचायत समिती: गुहागर
अ.नं.ग्रामपंचायत नाव१) पूर्णतः अंध (Blindness)२) अंशतः अंध (Low Vision)३) कर्णबधीर (Hearing Impairment)४) वाचा दोष (Speech and Language Disability)५) अस्थिव्यंग (Locomotor Disability)६) मानसिक आजार (Mental Illness)७) अध्ययन अक्षम (Learning Disability)८) मेंदूचा पक्षाघात (Cerebral Palsy)९) स्वमग्न (Autism)१०) बहुविकलांग (Multiple Disability)११) कुष्ठरोग (Leprosy Cured Persons)१२) बुटकेपणा (Dwarfism)१३) बौद्धिक अक्षमता (Intellectual Disability)१४) माशपेशीय क्षरण (Muscular Disability)१५) मज्जासंस्थेचे तीव्र आजार (chorionic Neurological Conditions)१६) मल्टिपल स्क्लेरोसिस(Multiple sclerosis)१७) थॅलेसिमिया (Thalassemia)१८) अधिक रक्तस्त्राव (Hemophilia)१९) सिकल सेल (Sickle Cell Disease)२०) अॅसिड अटॅक (Acid Attack Victim)२१) कंपवात रोग (Parkinsons Disease)एकूण
1 कारूळ 0010420001000000000008
2 परचुरी 0030330000000000000009
3 वडद 0000710000000000000008
4 वरवेली 032022100000030000000031
5 अडूर 213016310010000000000027
6 असगोली 000012100010010010000016
7 आवरे असोरे 00108400000000000000013
8 अंबेरे खुर्द 0000430000000000000007
9 आबलोली 0010250000000000000008
10 आरे 002010004000000000000016
11 उमराठ 00108400000000000000013
12 कुटगिरी 00001600010020000000010
13 कुडली 13006200010030000000016
14 काजुर्ली 02304300001010000000014
15 काताळे 058011600010000000000031
16 कोंडकारूऴ 0110221100000000000000035
17 कोतळूक 000214200020020000000022
18 कोळवली 0000240000000000000006
19 कौंढरकाळसूर 03105601000020000000018
20 कोसंबिवाडी 0000430000001000000008
21 खामशेत 02016000000030000000012
22 खोडदे 00109400000000000000014
23 चिखली 02305002010020000000015
24 चिंद्रावले 103016300000090000000032
25 सडे जांभारी 01209600000010000000019
26 जानावळे 10104300050020000000016
27 जामसुद 01308000000010000000013
28 झोंबडी 00008100000010000000010
29 तळवली 00308400010000000000016
30 धोपावे 0000210000000000000003
31 नरवण 11305310010000000000015
32 निगुंडऴ 0001230000000000000006
33 पडवे 1120191100000030000000037
34 पेवे 110014200000000000000018
35 पांगरी तर्फे वेळंब 0010210100000000000005
36 पांगारी तर्फे हवेली 10055100000000000000012
37 पाचेरी आगर 0000400000000000000004
38 पाचेरी सडा 241211000000000000000121
39 पाटपन्हाळे 0023021400000010000000040
40 पाभरे 0000300000000000000003
41 पालपेणे 000013000110010000000016
42 पालशेत 304023702000020000000142
43 पाली 1000120001000000000005
44 पाळकोट त्रिशूळ 0010320000000000000006
45 पिंपर 04201900030020000000021
46 पोमेंडी 12018000000031000000016
47 भातगाव 00006700000000000000013
48 मुंढर 10209000001010000000014
49 मढाऴ 0011310000001000000007
50 मऴण 10117100000030000000014
51 मासू 1110310000001000000008
52 मौजे अंजनवेल 1130141400000140000000038
53 वेलदुर 2211231302000000000000044
54 वेळणेश्वर 023027400000020000000038
55 वेळंब 00009300000100000000013
56 विसापूर 0000600100000000000007
57 शिवणे 0000100000012000000004
58 शीर 145112200000040000000029
59 सुरऴ 1000240100010000000009
60 साखरी आगर 212315200000020000000027
61 साखरी त्रिशूळ 00006400000000000000010
62 साखरी बु. 02119400000001000000018
63 हेदवी 2020111000000010000000026
64 रानवी 0000410000000000000005
65 गोळेवाडी 0000110000001100000004
66 गिमवी देवघर 212012200000000000000019

दिनांक व वेळ - 10/8/2022 12:02:33 AM

अ.नं.ग्रामपंचायत नाव१) पूर्णतः अंध (Blindness)२) अंशतः अंध (Low Vision)३) कर्णबधीर (Hearing Impairment)४) वाचा दोष (Speech and Language Disability)५) अस्थिव्यंग (Locomotor Disability)६) मानसिक आजार (Mental Illness)७) अध्ययन अक्षम (Learning Disability)८) मेंदूचा पक्षाघात (Cerebral Palsy)९) स्वमग्न (Autism)१०) बहुविकलांग (Multiple Disability)११) कुष्ठरोग (Leprosy Cured Persons)१२) बुटकेपणा (Dwarfism)१३) बौद्धिक अक्षमता (Intellectual Disability)१४) माशपेशीय क्षरण (Muscular Disability)१५) मज्जासंस्थेचे तीव्र आजार (chorionic Neurological Conditions)१६) मल्टिपल स्क्लेरोसिस(Multiple sclerosis)१७) थॅलेसिमिया (Thalassemia)१८) अधिक रक्तस्त्राव (Hemophilia)१९) सिकल सेल (Sickle Cell Disease)२०) अॅसिड अटॅक (Acid Attack Victim)२१) कंपवात रोग (Parkinsons Disease)एकूण
1 कारूळ0010420001000000000008
2 परचुरी0030330000000000000009
3 वडद0000710000000000000008
4 वरवेली032022100000030000000031
5 अडूर213016310010000000000027
6 असगोली000012100010010010000016
7 आवरे असोरे00108400000000000000013
8 अंबेरे खुर्द0000430000000000000007
9 आबलोली0010250000000000000008
10 आरे002010004000000000000016
11 उमराठ00108400000000000000013
12 कुटगिरी00001600010020000000010
13 कुडली13006200010030000000016
14 काजुर्ली02304300001010000000014
15 काताळे058011600010000000000031
16 कोंडकारूऴ0110221100000000000000035
17 कोतळूक000214200020020000000022
18 कोळवली0000240000000000000006
19 कौंढरकाळसूर03105601000020000000018
20 कोसंबिवाडी0000430000001000000008
21 खामशेत02016000000030000000012
22 खोडदे00109400000000000000014
23 चिखली02305002010020000000015
24 चिंद्रावले103016300000090000000032
25 सडे जांभारी01209600000010000000019
26 जानावळे10104300050020000000016
27 जामसुद01308000000010000000013
28 झोंबडी00008100000010000000010
29 तळवली00308400010000000000016
30 धोपावे0000210000000000000003
31 नरवण11305310010000000000015
32 निगुंडऴ0001230000000000000006
33 पडवे1120191100000030000000037
34 पेवे110014200000000000000018
35 पांगरी तर्फे वेळंब0010210100000000000005
36 पांगारी तर्फे हवेली10055100000000000000012
37 पाचेरी आगर0000400000000000000004
38 पाचेरी सडा241211000000000000000121
39 पाटपन्हाळे0023021400000010000000040
40 पाभरे0000300000000000000003
41 पालपेणे000013000110010000000016
42 पालशेत304023702000020000000142
43 पाली1000120001000000000005
44 पाळकोट त्रिशूळ0010320000000000000006
45 पिंपर04201900030020000000021
46 पोमेंडी12018000000031000000016
47 भातगाव00006700000000000000013
48 मुंढर10209000001010000000014
49 मढाऴ0011310000001000000007
50 मऴण10117100000030000000014
51 मासू1110310000001000000008
52 मौजे अंजनवेल1130141400000140000000038
53 वेलदुर2211231302000000000000044
54 वेळणेश्वर023027400000020000000038
55 वेळंब00009300000100000000013
56 विसापूर0000600100000000000007
57 शिवणे0000100000012000000004
58 शीर145112200000040000000029
59 सुरऴ1000240100010000000009
60 साखरी आगर212315200000020000000027
61 साखरी त्रिशूळ00006400000000000000010
62 साखरी बु.02119400000001000000018
63 हेदवी2020111000000010000000026
64 रानवी0000410000000000000005
65 गोळेवाडी0000110000001100000004
66 गिमवी देवघर212012200000000000000019