दिव्यांग सांगाती - ग्रामपंचायत निहाय एकूण दिव्यांग नोंदणी

पंचायत समिती: दापोली
अ.नं.ग्रामपंचायत नाव१) पूर्णतः अंध (Blindness)२) अंशतः अंध (Low Vision)३) कर्णबधीर (Hearing Impairment)४) वाचा दोष (Speech and Language Disability)५) अस्थिव्यंग (Locomotor Disability)६) मानसिक आजार (Mental Illness)७) अध्ययन अक्षम (Learning Disability)८) मेंदूचा पक्षाघात (Cerebral Palsy)९) स्वमग्न (Autism)१०) बहुविकलांग (Multiple Disability)११) कुष्ठरोग (Leprosy Cured Persons)१२) बुटकेपणा (Dwarfism)१३) बौद्धिक अक्षमता (Intellectual Disability)१४) माशपेशीय क्षरण (Muscular Disability)१५) मज्जासंस्थेचे तीव्र आजार (chorionic Neurological Conditions)१६) मल्टिपल स्क्लेरोसिस(Multiple sclerosis)१७) थॅलेसिमिया (Thalassemia)१८) अधिक रक्तस्त्राव (Hemophilia)१९) सिकल सेल (Sickle Cell Disease)२०) अॅसिड अटॅक (Acid Attack Victim)२१) कंपवात रोग (Parkinsons Disease)एकूण
1 अडखळ 106010000070040000000028
2 असोंड 000212100000000000000015
3 आगरवायंगणी 0000200000000000000002
4 आंजर्ले 101015501000000000000023
5 आडे 0000200000000000000002
6 आपटी 0000110000000000000002
7 आंबवली बु. 0100300000000000000004
8 आवाशी 1010030001000000000006
9 आसुद 2112161000001120000000036
10 इनामपांगारी 20107000000000000000010
11 इळणे 3001310000000000000008
12 उन्हवरे 310017200000040000000027
13 उंबर्ले 0010320000000000000006
14 उंबरशेत 00219200000000000000014
15 उसगाव 0000300000002000000005
16 ओणनवसे 0000110000000000000002
17 कुडावले 112011400000030000000022
18 कुंभवे 0301210000000000000007
19 करजगाव 0000630000000000000009
20 करंजणी 0001430000000000000008
21 करंजाळी 0000200000000000000002
22 कर्दे 00007400000031000000015
23 कळंबट 0000220000000000000004
24 केळशी 10008000000050000000014
25 कवडोली 0040100000102000000008
26 कांगवई 0000700000000000000007
27 कात्रण 0000100000001000000002
28 कादिवली 13007300000000000000014
29 कोंगळे 0000300000000000000003
30 कोंढे 0100510001000000000008
31 कोळबांद्रे 0000121003000000000007
32 कोळथरे 10118200000010000100015
33 खेर्डी 010114400000000000000020
34 गुडघे 10205201000000000000011
35 गव्हे 10008101020000000000013
36 गावतळे 0010530000000000000009
37 गिम्हवणे 0000410201001000000009
38 चंद्रनगर 21204001020000000000012
39 चिखलगाव 32109204000000000000021
40 जामगे 01014100000040000000011
41 जालगाव 000014100000010000000016
42 टेटवली 0000200000001000000003
43 टांगर 11202201040000000000013
44 डौली 0000200000000000000002
45 तेरेवायंगणी 0000500000000000000005
46 टाळसुरे 00107500010000000000014
47 ताडील 20036000010010000000013
48 देगाव 00005800000000000000013
49 दमामे 0020500000000000000007
50 देहेन 1200300001000000000007
51 दाभीळ 01106710000000000000016
52 दाभोळ 1771451700000000000000078
53 नवानगर 12003800020000000000016
54 नवशी 13506400000100000000020
55 नवासे 0000010002000000000003
56 नानटे 11006110020000000000012
57 पंचनदी 100011000000012000000015
58 पन्हाळे काजी 01118110000010000000014
59 पांगारी तर्फे हवेली 00009300000000000000012
60 पाचवली 0100000000000000000001
61 पाज पंढरी 0440681000000110000000088
62 पाडले 0000200000000000000002
63 पालगड 10339500000000000000021
64 पिसई 0100700000000000000008
65 पोफळवाणे 0000300000000000000003
66 फणसू 00007400000000000000011
67 बुरोंडी 103016100030000000000024
68 बांधतिवरे 0000100000000000000001
69 बोंडीवली 0000240000000000000006
70 भडवले 0000000000000000000000
71 भोपण 0000000001000000000001
72 भोमडी 0010000000000000000001
73 मुगिज 00104500000000000000010
74 मुरूड 00107000010030000000012
75 मुर्डी 0000100000002000000003
76 महाळुंगे 0110610000000000000009
77 माटवण 11202400000000000000111
78 मांदीवली 0000400000001000000005
79 मौजे दापोली 2010100000000000000004
80 रुखी 0000200000000000000002
81 लाडघर 01108100000010000000012
82 वडवली 2000230000010000000008
83 वांझळोली 0100200000000000000003
84 वनौशी तर्फे पंचनदी 10203400010000000000011
85 वेळ्वी 0000100000002000000003
86 वाकवली 11309500000010000000020
87 वनौशी तर्फे नातु 0000200000000000000002
88 विरसई 0001400000002000000007
89 वीसापूर 21406800000000000000021
90 शिरखल 00119300000110000000016
91 शिर्दे 0010210200000000000006
92 शिरवणे 0000010001000000000002
93 शिरसोली 01208000000000000000011
94 शिरसाडी 0000000001000000000001
95 शिवाजीनगर (दा) 0100310000000000000005
96 शिवाजीनगर (सा) 0010300004010000000009
97 सुकोंडी 01106500000000000000013
98 सडवे 0110210000000000000005
99 साकुर्डे 0000100000001000000002
100 साखळोली 1000301000003000000008
101 सातेरे तर्फे नातु 1000050000001000000007
102 सारंग 0000200000000000000002
103 सोंडेघर 0000400000000000000004
104 सोवेली 1000000000000000000001
105 हर्णे 325027800000000000000045
106 हातीप 0020000001000000000003

दिनांक व वेळ - 9/30/2023 5:22:11 AM

अ.नं.ग्रामपंचायत नाव१) पूर्णतः अंध (Blindness)२) अंशतः अंध (Low Vision)३) कर्णबधीर (Hearing Impairment)४) वाचा दोष (Speech and Language Disability)५) अस्थिव्यंग (Locomotor Disability)६) मानसिक आजार (Mental Illness)७) अध्ययन अक्षम (Learning Disability)८) मेंदूचा पक्षाघात (Cerebral Palsy)९) स्वमग्न (Autism)१०) बहुविकलांग (Multiple Disability)११) कुष्ठरोग (Leprosy Cured Persons)१२) बुटकेपणा (Dwarfism)१३) बौद्धिक अक्षमता (Intellectual Disability)१४) माशपेशीय क्षरण (Muscular Disability)१५) मज्जासंस्थेचे तीव्र आजार (chorionic Neurological Conditions)१६) मल्टिपल स्क्लेरोसिस(Multiple sclerosis)१७) थॅलेसिमिया (Thalassemia)१८) अधिक रक्तस्त्राव (Hemophilia)१९) सिकल सेल (Sickle Cell Disease)२०) अॅसिड अटॅक (Acid Attack Victim)२१) कंपवात रोग (Parkinsons Disease)एकूण
1 अडखळ106010000070040000000028
2 असोंड000212100000000000000015
3 आगरवायंगणी0000200000000000000002
4 आंजर्ले101015501000000000000023
5 आडे0000200000000000000002
6 आपटी0000110000000000000002
7 आंबवली बु.0100300000000000000004
8 आवाशी1010030001000000000006
9 आसुद2112161000001120000000036
10 इनामपांगारी20107000000000000000010
11 इळणे3001310000000000000008
12 उन्हवरे310017200000040000000027
13 उंबर्ले0010320000000000000006
14 उंबरशेत00219200000000000000014
15 उसगाव0000300000002000000005
16 ओणनवसे0000110000000000000002
17 कुडावले112011400000030000000022
18 कुंभवे0301210000000000000007
19 करजगाव0000630000000000000009
20 करंजणी0001430000000000000008
21 करंजाळी0000200000000000000002
22 कर्दे00007400000031000000015
23 कळंबट0000220000000000000004
24 केळशी10008000000050000000014
25 कवडोली0040100000102000000008
26 कांगवई0000700000000000000007
27 कात्रण0000100000001000000002
28 कादिवली13007300000000000000014
29 कोंगळे0000300000000000000003
30 कोंढे0100510001000000000008
31 कोळबांद्रे0000121003000000000007
32 कोळथरे10118200000010000100015
33 खेर्डी010114400000000000000020
34 गुडघे10205201000000000000011
35 गव्हे10008101020000000000013
36 गावतळे0010530000000000000009
37 गिम्हवणे0000410201001000000009
38 चंद्रनगर21204001020000000000012
39 चिखलगाव32109204000000000000021
40 जामगे01014100000040000000011
41 जालगाव000014100000010000000016
42 टेटवली0000200000001000000003
43 टांगर11202201040000000000013
44 डौली0000200000000000000002
45 तेरेवायंगणी0000500000000000000005
46 टाळसुरे00107500010000000000014
47 ताडील20036000010010000000013
48 देगाव00005800000000000000013
49 दमामे0020500000000000000007
50 देहेन1200300001000000000007
51 दाभीळ01106710000000000000016
52 दाभोळ1771451700000000000000078
53 नवानगर12003800020000000000016
54 नवशी13506400000100000000020
55 नवासे0000010002000000000003
56 नानटे11006110020000000000012
57 पंचनदी100011000000012000000015
58 पन्हाळे काजी01118110000010000000014
59 पांगारी तर्फे हवेली00009300000000000000012
60 पाचवली0100000000000000000001
61 पाज पंढरी0440681000000110000000088
62 पाडले0000200000000000000002
63 पालगड10339500000000000000021
64 पिसई0100700000000000000008
65 पोफळवाणे0000300000000000000003
66 फणसू00007400000000000000011
67 बुरोंडी103016100030000000000024
68 बांधतिवरे0000100000000000000001
69 बोंडीवली0000240000000000000006
70 भडवले0000000000000000000000
71 भोपण0000000001000000000001
72 भोमडी0010000000000000000001
73 मुगिज00104500000000000000010
74 मुरूड00107000010030000000012
75 मुर्डी0000100000002000000003
76 महाळुंगे0110610000000000000009
77 माटवण11202400000000000000111
78 मांदीवली0000400000001000000005
79 मौजे दापोली2010100000000000000004
80 रुखी0000200000000000000002
81 लाडघर01108100000010000000012
82 वडवली2000230000010000000008
83 वांझळोली0100200000000000000003
84 वनौशी तर्फे पंचनदी10203400010000000000011
85 वेळ्वी0000100000002000000003
86 वाकवली11309500000010000000020
87 वनौशी तर्फे नातु0000200000000000000002
88 विरसई0001400000002000000007
89 वीसापूर21406800000000000000021
90 शिरखल00119300000110000000016
91 शिर्दे0010210200000000000006
92 शिरवणे0000010001000000000002
93 शिरसोली01208000000000000000011
94 शिरसाडी0000000001000000000001
95 शिवाजीनगर (दा)0100310000000000000005
96 शिवाजीनगर (सा)0010300004010000000009
97 सुकोंडी01106500000000000000013
98 सडवे0110210000000000000005
99 साकुर्डे0000100000001000000002
100 साखळोली1000301000003000000008
101 सातेरे तर्फे नातु1000050000001000000007
102 सारंग0000200000000000000002
103 सोंडेघर0000400000000000000004
104 सोवेली1000000000000000000001
105 हर्णे325027800000000000000045
106 हातीप0020000001000000000003