दिव्यांग सांगाती - ग्रामपंचायत निहाय एकूण दिव्यांग नोंदणी

पंचायत समिती: मंडणगड
अ.नं.ग्रामपंचायत नाव१) पूर्णतः अंध (Blindness)२) अंशतः अंध (Low Vision)३) कर्णबधीर (Hearing Impairment)४) वाचा दोष (Speech and Language Disability)५) अस्थिव्यंग (Locomotor Disability)६) मानसिक आजार (Mental Illness)७) अध्ययन अक्षम (Learning Disability)८) मेंदूचा पक्षाघात (Cerebral Palsy)९) स्वमग्न (Autism)१०) बहुविकलांग (Multiple Disability)११) कुष्ठरोग (Leprosy Cured Persons)१२) बुटकेपणा (Dwarfism)१३) बौद्धिक अक्षमता (Intellectual Disability)१४) माशपेशीय क्षरण (Muscular Disability)१५) मज्जासंस्थेचे तीव्र आजार (chorionic Neurological Conditions)१६) मल्टिपल स्क्लेरोसिस(Multiple sclerosis)१७) थॅलेसिमिया (Thalassemia)१८) अधिक रक्तस्त्राव (Hemophilia)१९) सिकल सेल (Sickle Cell Disease)२०) अॅसिड अटॅक (Acid Attack Victim)२१) कंपवात रोग (Parkinsons Disease)एकूण
1 अडखल 04408000000050000000021
2 उन्हवरे 0010110000000000000003
3 उंबरशेत 0100100002000000000004
4 उमरोली 022019712030040000000040
5 कुडुक खु. 0000510000001000000007
6 कुंबळे 01016200030010000000014
7 कदवण 0000200000001000000003
8 कोंडगाव 0050100000002000000008
9 गोठे 0000000000000000000000
10 घराडी 4020210000000000000009
11 घोसाळे 0110110000004000000008
12 चिंचघर 0010500001000000000007
13 जावळे 0000000000000000000000
14 तुळशी 0102410000001000000009
15 तिडे तळेघर 52013200010010000000015
16 तोंडली 0000400000000000000004
17 दूधेरे बामणघर 0000110000000000000002
18 देव्हारे 000011200000020000000015
19 दहागाव 0020600100000000000009
20 दाभट 1000400000003000000008
21 निगडी 00108200000000000000011
22 पडवे 0020000001000000000003
23 पणदेरी 0001100003002000000007
24 पेवे 0000200001005000000008
25 पाट 0210310000001000000008
26 पालघर 10009100000040000000015
27 पालवणी 0020030000001000000006
28 पिंपळगाव 0100520000000000000008
29 पिंपळोली 1110400000002000000009
30 बहिरवली 0300100000000000000004
31 बाणकोट 100010300000010000000015
32 भिंगळोली 0050310000000000000009
33 भोळवली 0030400000000000000007
34 फिकट 0000000000000000000000
35 मुरादपूर 0000100000002000000003
36 म्हाप्रळ 11003300000020000000010
37 माहु बोरघर 0010330000002000000009
38 लाटवण 00309300000000000000015
39 लोकरवण 20116100000000000000011
40 वेलोते 1000400000004000000009
41 वेळास 1000400000000000000005
42 वेसवी 001110000000000000000012
43 वाल्मिकी नगर 100013300000000000000017
44 विन्हे 0040100000000000000005
45 शिगवण 0010600000002000000009
46 शिरगाव 0000000000000000000000
47 सडे 0010200000000000000003
48 सावरी 2000000000001000000003
49 सोवेली 0000320000000000000005

दिनांक व वेळ - 9/30/2023 4:48:58 AM

अ.नं.ग्रामपंचायत नाव१) पूर्णतः अंध (Blindness)२) अंशतः अंध (Low Vision)३) कर्णबधीर (Hearing Impairment)४) वाचा दोष (Speech and Language Disability)५) अस्थिव्यंग (Locomotor Disability)६) मानसिक आजार (Mental Illness)७) अध्ययन अक्षम (Learning Disability)८) मेंदूचा पक्षाघात (Cerebral Palsy)९) स्वमग्न (Autism)१०) बहुविकलांग (Multiple Disability)११) कुष्ठरोग (Leprosy Cured Persons)१२) बुटकेपणा (Dwarfism)१३) बौद्धिक अक्षमता (Intellectual Disability)१४) माशपेशीय क्षरण (Muscular Disability)१५) मज्जासंस्थेचे तीव्र आजार (chorionic Neurological Conditions)१६) मल्टिपल स्क्लेरोसिस(Multiple sclerosis)१७) थॅलेसिमिया (Thalassemia)१८) अधिक रक्तस्त्राव (Hemophilia)१९) सिकल सेल (Sickle Cell Disease)२०) अॅसिड अटॅक (Acid Attack Victim)२१) कंपवात रोग (Parkinsons Disease)एकूण
1 अडखल04408000000050000000021
2 उन्हवरे0010110000000000000003
3 उंबरशेत0100100002000000000004
4 उमरोली022019712030040000000040
5 कुडुक खु.0000510000001000000007
6 कुंबळे01016200030010000000014
7 कदवण0000200000001000000003
8 कोंडगाव0050100000002000000008
9 गोठे0000000000000000000000
10 घराडी4020210000000000000009
11 घोसाळे0110110000004000000008
12 चिंचघर0010500001000000000007
13 जावळे0000000000000000000000
14 तुळशी0102410000001000000009
15 तिडे तळेघर52013200010010000000015
16 तोंडली0000400000000000000004
17 दूधेरे बामणघर0000110000000000000002
18 देव्हारे000011200000020000000015
19 दहागाव0020600100000000000009
20 दाभट1000400000003000000008
21 निगडी00108200000000000000011
22 पडवे0020000001000000000003
23 पणदेरी0001100003002000000007
24 पेवे0000200001005000000008
25 पाट0210310000001000000008
26 पालघर10009100000040000000015
27 पालवणी0020030000001000000006
28 पिंपळगाव0100520000000000000008
29 पिंपळोली1110400000002000000009
30 बहिरवली0300100000000000000004
31 बाणकोट100010300000010000000015
32 भिंगळोली0050310000000000000009
33 भोळवली0030400000000000000007
34 फिकट0000000000000000000000
35 मुरादपूर0000100000002000000003
36 म्हाप्रळ11003300000020000000010
37 माहु बोरघर0010330000002000000009
38 लाटवण00309300000000000000015
39 लोकरवण20116100000000000000011
40 वेलोते1000400000004000000009
41 वेळास1000400000000000000005
42 वेसवी001110000000000000000012
43 वाल्मिकी नगर100013300000000000000017
44 विन्हे0040100000000000000005
45 शिगवण0010600000002000000009
46 शिरगाव0000000000000000000000
47 सडे0010200000000000000003
48 सावरी2000000000001000000003
49 सोवेली0000320000000000000005